Sekcja Higieny Pracy

st. asystent: Ewa Wisiecka
e-mail: hp[a]psseczluchow.pl

w miejscu [a] w adresie e-mail proszę wstawić symbol „@”

CHOROBA ZAWODOWA

Definicję choroby zawodowej określa art. 235 Kodeksu Pracy, gdzie za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w zawiązku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Przepisy prawne:

Od 3 lipca 2009r. obowiązuje rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1367).

Rozporządzenie określa:

  1. wykaz chorób zawodowych
  2. okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych uprawnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w znaczeniu zawodowym
  3. sposób i tryb postępowania dotyczący zaplanowania postępowania, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych
  4. podmioty właściwe w sprawie zapewnienia chorób zawodowych

W zapobieganiu chorobom zawodowym ogromne znaczenie ma współpraca pracodawcy i lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne.

Pracodawca kierując pracownika na badanie profilaktyczne jest zobowiązany dokładnie opisać stanowisko pracy oraz zagrożenia na nim występujące by lekarz medycyny pracy przeprowadził właściwe badania przed wydaniem orzeczenia lekarskiego.

Lekarz medycyny pracy ma obowiązek zapoznać się z danym stanowiskiem pracy z uwzględnieniem podjęcia działań profilaktycznych w przypadku zagrożeń na tym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca zobowiązany jest stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Do pobrania:


Pracodawca jest zobowiązany zgodnie z § 4.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1117) przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – plik do pobrania.