Sekcja Higieny Komunalnej

starszy asystent: Anna Żuberek
e-mail: woda[a]psseczluchow.pl
starszy asystent: Małgorzata Hnatczak
e-mail: komunalna[a]psseczluchow.pl

w miejscu [a] w adresie e-mail proszę wstawić symbol „@”

Zadania sekcji HK

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę; • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego Człuchów; • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody; • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych; • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych; • Nadzór nad jakością wody w kąpielisku w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego; • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim: – obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystyczne; – zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej; – zakładów opieki zdrowotnej; • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów (wystąpienia pokontrolne, decyzje, upomnienia, grzywny); • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych; • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa; • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.


Wykaz Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r., poz.298)
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. (Dz. U. Nr 153, poz.1783 z późn.zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. (Dz. U. Nr 249, poz.1866)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby. (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz.405)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.739)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2016).
 11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn.zm.)
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz.191)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)
 16. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz.478 z późn. zm)
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz.527 z późn. zm)
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
 21. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1297)
 22. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r., poz.915)

 

Aktualizacja : 07.03.2016 r.