Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

st. asystent ds. szczepień: Małgorzata Szmechel-Wandas
st. asystent ds. epidemiologi: Renata Rumińska
e-mail: epidemiologia[a]psseczluchow.pl

w miejscu [a] w adresie e-mail proszę wstawić symbol „@”

Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu człuchowskiego, prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia, lub choroby zakaźnej, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych i szczepień ochronnych,
 • sprawowanie nadzoru nad dochodzeniami epidemiologicznymi ,
 • udział w programach profilaktyki zdrowotnej,
 • koordynowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu człuchowskiego,
 • magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych,
 • prowadzenie rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych ,
 • kontrole w zakresie szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych,
 • nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych,
 • gromadzenie, analiza, raportowanie danych dotyczących drobnoustrojów alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • analiza szpitalnych ognisk epidemicznych i działań przeciwepidemicznych podejmowanych/koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych ,
 • koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego/stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii/stanu epidemii.

Spis aktów prawnych dotyczących epidemiologii

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1791)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 465)
 5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317)
 6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 848)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1216)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1215)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz.U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1524)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz.1711)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40)
 14. Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1741)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz.940)
 19. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 108, poz. 706 z późn. zm.)
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646)
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645)
 23. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 24. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)
 25. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275)