Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Człuchowie.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
b) elektronicznie: psse.czluchow@pis.gov.pl
c) telefonicznie: (59) 83 41 142

Inspektor ochrony danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@psseczluchow.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie:

a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz
• art. 9 ust. 2 lit. b, f, g, h, i, j

b) ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.).

Przekazywanie danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) o naruszeniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dodatkowe informacje.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.