ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem ochrony pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystujących w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Karta powinna być dostarczana nieodpłatnie odbiorcy substancji lub mieszanin chemicznych oraz na nośnikach elektronicznych jak również drogą elektroniczną (odbiorca winien jednak posiadać skrzynkę pocztową). Każdy indywidualny klient zakupujący niebezpieczny preparat chemiczny w miejscach obrotu /sklepy/ ma prawo zażądać kartę charakterystyki, by właściwie zastosować preparat m.in. preparaty chemiczne stosowane do udrażniania rur, dezynfekcji wc i inne.

Pracodawca jest zobowiązany przed stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych sporządzić ocenę ryzyka zawodowego uwzględniająca m.in. niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego oraz niezbędne informacje od dostawcy tych substancji lub preparatów w tym zalecenia bezpiecznego ich stosowania oraz inne niezbędne informacje gwarantujące bezpieczeństwo pracownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych /dz.u. z 2005r Nr11, poz.86/. W pkt.8 karty charakterystyki są zawarte niezbędne informacje dotyczące stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które zgodnie z opracowanymi instrukcjami stanowiskowymi należy ująć do wiadomości pracownika, bez względu na to iż został on zapoznany z kartą charakterystyki. Poniżej podano 16 punktów karty charakterystyki które dokładnie informują o stosowanej niebezpiecznej substancji lub preparacie chemicznym.

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje