Zmiany procedury powiadamiania GIS o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Główny Inspektor Sanitarny Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych.
Informacje o systemie opublikowano na stornie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/